Region: Kraj podpoří aktivity v oblasti prevence rizikového chování u žáků základních a středních škol

8

záškláctví, chování, špatné chování, projekt, projekty, karlovarský kraj, školství, podpora školství, hejtman, petr kulhánek, zdravé trendy, region24


Stále častěji se můžeme na školách v regionu setkat s dětmi i dospívající mládeží, u nichž se projevují rizikové typy chování, ať už se jedná o záškoláctví, nejrůznější druhy závislostí nebo například šikanu a extrémní projevy agrese. Karlovarský kraj na tuto situaci reagoval vypsáním dotačního titulu, prostřednictvím něhož se snaží podporovat aktivity v oblasti prevence rizikových typů chování. V letošním roce získá dotaci 17 projektů v celkové výši 750 tisíc korun.

V rámci programu bylo předloženo celkem 23 žádostí o dotaci. Ty následně posuzoval odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu ve spolupráci s metodiky prevence z karlovarské pedagogicko-psychologické poradny. „Na základě získaného bodového hodnocení bylo navrhnuto k podpoře 17 projektů. Úspěšné byly zejména ty, které byly zaměřené na adaptační pobyty žáků 1. a 6. ročníků základních škol a žáků 1. ročníků středních škol, včasnou intervenci, přímou práci s dětmi či aktivity z oblasti specifické primární prevence,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Preventivní projekty mají iniciovat a rozvíjet aktivity, které úzce souvisí s naplňováním Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2020–2024. Pro letošní rok bylo na tyto účely vyčleněno z rozpočtu Karlovarského kraje 750 tisíc korun, z toho 500 tisíc korun na adaptační pobyty a 250 tisíc korun na aktivity zaměřené na specifickou primární prevenci, včasnou intervenci, zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol. Maximální výše dotace, kterou mohl žadatel získat, činila 55 tisíc korun.




Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář